Soru: Islam Hukukunun Temel Kaynaklarına Ne Denir?

Islam hukukunun temel kaynaklarını ifade eden kavram nedir?

İslam hukuku, kurucu gücünün aynı zamanda yaratıcı güç olduğu ve kaynakları bakımından ilahi olan bir hukuktur. İslam hukuku, ana kaynakları olan Kuran ve Sünnetten elde edilen temel ilkeler ışığında sivil kişilerin elinde ortaya çıkıp gelişimini devam ettiren bir hukuktur.

Verilenlerden hangisi islam hukukunun iki kaynağı olarak kabul edilir?

Buna göre, esas itiba- riyle, Kur’an ve Sünnet kaynaklı olan İslam Hukuku da son dînî bir hukuk- tur.

Kıyas islam hukukunun kaynaklarından mıdır?

Kıyas (Arap: قياس), analoji, bir İslâm hukuku terimi, fıkhın dördüncü kaynağı. Kıyas, hükmü hakkında nass (ayet ve/veya sünnet) bulunmayan bir meseleyi, aralarındaki ortak sebep-sonuç bağından dolayı hükmü ayet veya hadisler ile çözülmüş bir konuya benzeterek çözmektir.

Islam hukukunun ilkeleri nelerdir?

İSLAM HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ

 • ibadetler (namaz,oruç,zekat vb)
 • şahıs ve aile hukuku,
 • medeni ve borçlar hukuku,
 • teşkilat ve idare hukuku,
 • ceza hukuku,
 • devletler hukuku,
 • ahlak ve adabı muaşeret.

Islam hukukunun amacı nedir?

İslâm Hukuku, dinin pratik hayata ilişkin hükümlerini belirli delillere ve kaynaklara dayanarak ortaya koyan ve böylece ferdin dinî hak ve yükümlülüklerini bilmesini sağlayan bir bilimdir. İslâm Hukuku temelde ilahî vahye dayanmakla birlikte oluşumunda insanî unsurlara da (içtihatlar, kamu yararı, adetler vb.)

You might be interested:  FAQ: Islam Işbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Kim?

Islam hukuku ne zaman doğmuştur?

Bir ders programında “ İslâm hukuku ” terimi, ilk defa, 1949 yılında kurulan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ders programında geçmektedir. Bu Fakültenin 1953-1954 öğretim yılı ders programında üçüncü sınıfta okutulan derslerden birinin adı “ İslâm hukuku ”dur [22].

Ibka nedir islam hukuku?

Gayrimenkul ve emlakçılıkta da bir terim olarak kullanılan ibka, kelime anlamı ile paralel bir ifade içerir. İbka tapular mal sahibi üzerinde kalan mülkiyeti belgelendiren tapulardır. Diğer bir anlamıyla hisseli devir işlemlerinde mal sahibinin üzerinde kalan mülk olarak ifade edilir.

Ibka Ilgâ ıslâh ne demek?

ibkâ, ▪ ıslâh ve ▪ ilgâ terimleri ile ifade edilmektedir. Câhiliye hukukunun İslam’ın ilkeleri ile uyumlu bir kısım hükümleri aynen korunmuş( ibkâ ), bir kısmı düzeltilerek alınmış( ıslâh ) ve diğer bir kısmı da tamamen reddedilerek yürürlükten kaldırılmıştır ( ilgâ ).

İslâm hukukunda kıyas kabul eden fıkıh anlayışı nedir?

FIKIH. Fıkıh usulünde kıyas, “hakkında açık hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak özelliğe veya benzerliğe dayanarak hükmü açıkça belirtilen meseleye göre belirlemek” anlamına gelir.

Kıyas ve icma nedir?

İcma: Bir hadisenin dini hükmünü ortaya koymak konusunda fakihlerin görüşlerinin bir noktada birleşmesidir. Kıyas: Bir hadisenin dini hükmünü ortaya koymak konusunda bir fakihin şahsî görüşüdür.

Kıyas maal Farık ne demek?

Birbirine benzemiyen şeyler arasında yapılan kıyas. Birbirine benzemiyen şeyler arasında yapılan kıyas. Yani, doğru olmayan ve hakikata uymayan mukayese.

Iş hukukunun temel ilkeleri nelerdir?

İş Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler

 • İş Hukukunun Bağımsızlığı İş hukuku, içerdiği birtakım özellikler sebebiyle borçlar hukuku ve genel olarak medeni hukuktan ayrılır.
 • İşçilerin Korunması İlkesi.
 • 3. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlanması İlkesi.
 • İşçi Yararına Yorum İlkesi.
You might be interested:  FAQ: Ilk Islam Donanması Hangi Halife?

Muamelat nedir islam hukuku?

Muamelat fıkhı ile alakalı İslam ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre, muamelat, muamela ifadesinden çoğul hale gelmiştir. Hukuki bir sonuçla ilgili irade beyanı anlamından türemiştir. Fıkhın ibadet dışında kalan kısımlarını yani hukuku ifade eden manasına gelmektedir.

İcma sonucunda alınan kararlar nelerdir?

İcmâ İslam hukukuna göre, herhangi bir çağ veya dönemde yaşamış İslam bilgini ve müctehidlerin kitap (Kur’an), Sünnet ve bazı mezheplere göre kıyasın delillerine dayanarak, şeriatın (İslami hükümlerin) konuları hakkında hüküm vermeleri veya benzer diğer hükümler arasında birleşmeleridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *