Okuyucular soruyor: Tasavvuf Ilmi Islam Dininin Daha Çok Hangi Alanıyla Ilgilenir?

Tasavvufun mevzusu nedir?

Tasavvuf cenab-ı Allah’ı tamamen tanıyabilme, kendini Allah’ın yoluna adama sanatıdır. Günlük hayatta Allah’tan uzaklaştıran tüm meşkalelerden uzak durmak ve kendini tamamen Allah’a adama sanatına Tasavvuf denilmektedir. Tasavvuf ayrıca imanı ihsana kavuşturma sanatıdır.

Tasavvufun gayesi hangi kavramla ifade edilmektedir?

Amaç öz kabul edilen tasavvuf yoluna (tarikat) ulaşmaktır.

Tasavvufu bir hayat tarzı olarak benimseyen kimseler için kullanılan kavram nedir?

Tasavvuf düşüncesini benimseyenlere ehl-i tasavvuf veya mutasavvıf adı verilmiştir. Dolayısıyla tasavvuf yolunu benimsemiş, Kuranı hayata geçirmiş kişilere mutasavvıf denir. Kısaca mutasavvıf, tasavvuf ehli kişilere verilen isimdir.

Tasavvuf düşüncesinin amacı nedir?

Kişinin nefsini terbiye etmesi, ıslah etmesi, varlıktan geçerek Allah’a kavuşması amacını güden tasavvuf, kaynağı Kur’an ve hadis olmakla beraber, ortaya çıktığı dönemdeki ilimlerden (hadis, fıkıh, kelam gibi) de etkilenen ve İslâm âleminde doğup gelişen rûhî ve mânevî hayat tarzıdır.

Tasavvuf nasıl bir ilimdir?

Serrâc’ın yaptığı şeyi bu tanım çerçevesinde ifade etmek gerekirse, “ tasavvuf, ihsan alanını temsil eden ve kalbî amellerin hükümlerini inceleyen fıkh-ı bâtın olarak dinî ve şer’î bir ilimdir ”. Burada yakın cins, dinî ve şer’î ilimler, fasıl ise, ihsan alanı ve fıkh-ı bâtın olmaktadır.

You might be interested:  FAQ: Fitre Ne Zaman Verilir Dinimiz Islam?

Tasavvuf ilminin konusu nedir?

Konusu Allah’a ulaşmanın yolları, ahlak ve nefsin terbiyesidir. Anadolu’nun bu alandaki ilk ve en ünlü şairi Yunus Emre’dir. Dinî -Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî- tasavvufi düşünceyi yaymaktır.

Sufi nedir kime denir?

Sufi kelimesinin kökü ”yün” anlamına gelen Arapça ”sûf” kelimesidir. Sufiler ilk dönemlerde ibadet ve zühd ile uğraşan ve “zâhid, âbid, nâsik” olarak nitelendirilen kişilerdi. Sufi kelimesi sözlük anlamı ise mutasavvıf manasına gelmektedir.

Tasavvufun temeli neye dayanır?

Tasavvuf bir kalp ilmidir. Sûfîlere bu yüzden gönül ehli denilmiştir. Tasavvufî düşünce Allah korkusu ve Allah sevgisi temeline dayanır.

Tasavvufun konusu ve gayesi nedir?

Şu halde ilk dönem itibariyle tasavvufun konusu insanın mana dünyasının inşası, gayesi ise ihsân makamına ulaşmak veya Allah’ın rızasını kazanmaktır denebilir.

Tasavvuf ile ilgili kavramlar nelerdir?

Tasavvuf Kavramı

  • Tevbe: Pişmanlık.
  • Zühd: Allah’a ulaşmak için dünyadan yüz çevirmek.
  • Tevekkül: Allah’ın katında olana güvenip halkın elinde olanlara göz dikmeme.
  • Kanaat: Tok gözlü olma.
  • Uzlet: Günaha girmemek için toplumdan ayrı yaşama.
  • Zikir: Allah’ı anma.

Tasavvuf barışı olmayan bir savaştır kimin sözü?

8. Cüneyd-i Bağdâdî’nin bir diğer tarifine göre de “ Tasavvuf, barışı olmayan bir savaştır.” İslam inancına göre dünyaya günahsız olarak gelen ve günah işlemediği sürece de tertemiz sayılan insan, aynı zamanda iyiliğe ve kötülüğe eşit düzeyde eğilimli ve kabiliyetlidir.

Tasavvuf ve mutasavvıf terimleri ne demektir?

Tasavvufi – Tasavvuf Terimi Olarak Mutasavvıf: 1. Gafletten uzak olarak her an Hakk’ı zikreden, kalbini manevi kirlerden temizleyen ve Allah’tan başka her şeyi gönlünden çıkaran, ruhunu Hakk’kın zikri ile süsleyen tasavvuf ehline mutasavvıf denir.

Tasavvuf teorileri nelerdir?

Tasavvuf, Tanrı’nın birliğini ve evrenin oluşunu varlık birliği (Vahdet-i Vücut) anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akımdır. Bu düşünce, dinî kitapların verdiği bilgilerle kalmayarak, yaratılışın ve evrenin sırlarını daha geniş bir düşünceyle çözmeye çalışan bir felsefe, araştırma ve duygu akımıdır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Türk Islam Devletinde Sultan Ünvanını Ilk Defa Kim Kullanmıştır?

Tasavvufi düşüncenin kaynakları nelerdir?

Tasavvufun temel iki kaynağı Kur’an ve Sünnet’tir. İslam dininin manevî ve ruhânî boyutunun tabi’î bir tezahürü olarak ortaya çıkmış olan tasav- vufun merkezî ıstılah ve âdâbı bu iki kaynağa dayanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *