Sık sorulan: Din Eğitimi Ne Demek?

Din eğitiminin amacı nedir?

Din eğitiminin amacı, inanılan dinin inanç, ahlak ve diğer alanlarını mensuplarına öğreterek yaşanır hale getirmektir. Din öğretiminin ve eğitiminin sınırlarını ilgili dinin alimleri belirler. Devlet ise koordine eder.

Din eğitimi bilimi ne demek?

Din Eğitimi Bilimi, eğitim gerçekliğinin dini boyutunu bilimsel olarak araştırma konusu yapan bir bilim dalıdır. Din eğitimi biliminin görevleri ise şunlardır: Kendi teorisini geliştirmek. Yani, konusunu, amacını, araştırma metotlarını ve bilimler arasındaki konumunu kısaca kendi neliğini ortaya koymak.

Din Ogretimi ne demek?

Ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri belli düzeyde genel dini bilgi ve din kültürü kazandırmaya yönelik bir din eğitimidir. Imam-Hatip Liseleri ve Ilâhiyat Fakültelerinde daha üst düzeyde mesleki nitelikte din eğitimi yapılmaktadır.

Yaygın din eğitim Nedir?

Yetişkinlere ve okul dışındakilere, örgün eğitim dışında veya yanında resmi yada özel kurumlarca dini bilgilerini artırmak, dini anlayışlarını geliştirerek hayatın dinî boyutunu yorumlamalarına yardımcı olmak amacıyla verilen planlı, amaçlı din eğitimidir. Örgün eğitim gibi tamamen resmi ve kurumlaşmış değildir.

Kültürlerarası din eğitiminin başlıca amaçları nelerdir?

Amacı, insan topluluklarını, aralarında din ve kültür bakımından var olan ya da olması muhtemel gerginlikleri ve önyargıları azaltmak üzere birbirlerine tanıtmaktır. Kültürü etkileyen en önemli unsur dindir.

You might be interested:  Soru: 2 Din Teyp Ne Demek?

Din dersi bize ne katar?

Din dersi bu amaca katkı sağlayacak derslerden biridir. Eğitimin görevi fertlerin bütün ihtiyaçlarını doğru ve dengeli biçimde karşılamaktır. Din öğretimi kişilerin sosyalleşmesine katkıda bulunurken, dini etkinliklere katılacaklara gerekli hazır bulunuşluğu sağlar, katılmayanlara ise değerlendirme yeteneği kazandırır.

Din eğitimi bir bilim olarak ne zaman ortaya çıkmıştır?

Din eğitim bilimi, Batı’da 19. asrın sonlarında eğitim bilimleri yanında ayrı bir bilim olarak doğmuştur. Oldukça geç denebilecek bir zamanda ortaya çıkan, mevcut disiplinler içinde müstakil bir bilim dalı olarak yerini geç alan din eğitimi alanında yapılacak her türlü çalışmanın önemi malumdur.

Eğitim anlamı nedir?

Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir.

Din ne demek?

Din kelime anlamı olarak ‘Tanrı düşüncesine dayalı şekilde toplumsal bir kurum’ biçiminde tabir edilmektedir. Her din üzerinde inanç ile beraber tapınma şekli ya da amacı değişkenlik gösterebilir. Ancak dinlerin büyük bir çoğunluğunda tek tanrı olgusu vardır.

Din öğretimi yaklaşımları nelerdir?

Din öğretimi ile ilgili literatüre bakıldığı zaman genelde yaygın ola- rak uygulanan iki yaklaşım bulunduğu görülür. Bunlar mezhebe veya dine dayalı “confessional” ve mezhepler veya dinler üstü “non- confessional” yaklaşımlardır.

Normatif yöntem nedir?

Felsefede kullanılan anlamı ile normatif, kural koyucu demektir. Hukuk terimi olarak ise, düzgüsel ve bir kural değerini taşıyan anlamına gelir. Beden eğitiminde kullanılan anlamında ise, norma ilişkin anlamı taşır.

Iman öğretilebilir mi?

İman Öğretilebilir mi? Din, dindarlık özü itibariyle subjektif olduğu için öğretilemez. Din dersi olmalıdır ancak din eğitimcisinin hedefi kişilerde dindarlık yaratmak olamaz. Din duygusaldır ancak, hiçbir zaman bilişsel boyuttan uzak değildir.

You might be interested:  FAQ: Yin Yang Hangi Din?

Yaygin din eğitimi veren kurumlar nelerdir?

Din eğitiminin verildiği yaygın eğitim kurumları; aile, cami, Kur’an kursları, kitle haberleşme araçları, tarîkat ve dinî cemaatler şeklinde özetlenebilir.

Türkiye’de yaygın din eğitimi hizmetlerinin düzenlendiği ve yürütüldüğü kurumun adı nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığının yaygın din eğitimi görevi. Diyanet İlmi Dergi, 35(4), 113-128.

Osmanlı Devleti’nde yaygın din eğitimi unsurları nelerdir?

Cami ve mescitlerin birer yaygın din eğitimi kurumu olma özelliği, Osmanlı döneminde daha belirgindir. Çünkü medrese sistemi ile örgün eğitim kurumlan hem daha çok kurumlaşmış, hem de yaygınlaşmıştır. Camilerle bitişik veya yakınlannda çoğu kez medreseler yer almıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *