FAQ: Tecessüs Ne Demek Din?

Tecessüs ne ne demek?

1. Bir şeyin iç yüzünü anlamaya, merâkını gidermek için kendini belli etmeden öğrenmeye çalışma, aslını anlamak için gözetleme: Mevcut olan kadehlerden birini doldurunca bir nigâh-ı tecessüs ile beyin sîmâsından meylini öğrenmek istemiş (Nâmık Kemal).

Tecessüs kapsamı ne demektir?

Tecessüs; dikkat ve gayretle her hangi bir şeyin iç yüzünü, gizli tarafını, kusurunu araştırmak demektir. Bir ahlâk deyimi olarak Tecessüs; “İnsanların gizli durumlarını, ayıplarını ve kusurlarını araştırıp ortaya dökmektir”.

Tecessüs yasağı nedir?

Başkalarının özel durumlarını, izinleri olmaksızın öğrenmeye çalışmak, mahremiyetine girmek, genel bir yasaktır. Tecessüs yasağı, bir insan hakkı olan “özel hayatın gizliliği” kapsamında, özel hayatın gizliliğinin korunmasını sağlayan ilkeler arasında yer alır.

Tecessüs ne demek wikipedia?

Tecessüs, kelime anlamıyla “bir olayın iç yüzünü kurcalamak, ayıp ve kusur bulmak” manaları taşımaktadır.

Verilen hadislerden hangisi tecessüs ile ilgilidir?

Tecessüs, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in hadislerinde kesin bir biçimde yasaklanmıştır. Bu hususta bir hadiste “Kim bir topluluğun duyulmasını istemediği bir sözü öğrenmeye çalışırsa, kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür.” buyrulmuştur.

Vela Tecessesu ne demek?

Tarih Lügati on Twitter: “Taberî ” velâ tecessesû” (Hucurât/12) âyetini şöyle tevil eder: “Birbirinizin gizli hallerini gözetlemeyin, kusurlarını ortaya dökmek amacıyla insanların sırlarını araştırmayın.””

Teessür ne demek din kültürü?

1. Üzülme, kederlenme, üzüntü, keder: Benimle hastahâneye ilk defa gelen arkadaşım hayretten ve teessürden katılmış bir halde idi (Peyâmi Safâ). Bu fırtınaların serpintisi harem çevresinde de bir yandan teessür uyandırırken evin tadını kaçırmaktan da geri kalmazdı (Sâmiha Ayverdi).

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ortaöğretimde Zorunlu Din Kültürü Dersi Ne Demek?

Tecessüs ve mahremiyeti ihlal nedir?

Tecessüs, bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaktır. Tecessüs, özellikle gizli kalması istenen bir duruma vakıf olmak için kötü niyetle araştırmak, kişinin mahremiyetini ihlal etmektir.

Kuran nasları ne demek?

1. Allah’ın ve Peygamber’in Sözü Anlamında Nas. İslâm ilimlerinde nas (çoğulu nusûs) denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

Suizan ne demek TDV?

Suizan Nedir? Suizan kelimesinin yazılışı asıl olarak su-i zan şeklindedir. Zaman içinde suizan olarak yazılışı da kabul görmüştür. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre suizan kelimesinin anlamı kısaca “kötü zan, kuşku” olarak açıklanabilir.

Taat ne anlama gelir?

1. Allah’ın emirlerine uyma, emredileni yapma. 2. İbâdet, takvâ: Tâat için kalmadı hîç tâkatı (Süleyman Çelebi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *